Javne tribine „Žene, mir i sigurnost“

Javna tribina - Žene, mir i sigurnost

Javna tribina – Žene, mir i sigurnost

U okviru projekta “Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ organizovane su javne tribine u Srebrenici, Bratuncu, Kalesiji i Lukavcu tokom novembra 2013.godine. Tribine su u partnerskoj saradnji realizovala Udruženja “Forum Žena” Bratunac i „HO HORIZONTI“, uz finansijsku podršku UN Women. Predstavnice mjesnih zajednica kao i predstavnice lokalnih vlasti su uzele aktivno učešće tokom tribine “Žene, mir i sigurnost – predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima žena o shvatanju mira i sigurnosti na području Srebrenice, Bratunca, Lukavca i Kalesije sa aspekta zastupljenosti žena sa sela u donošenju odluka na lokalnom nivou”. Pored predstavljanja rezultata istraživanja, uvodničarke i moderatorke su prezentovale domaći i međunarodni zakonski okvir za ravnopravno učešće žena na mjestima donošenja odluka, Rezoluciju 1325 kao i Akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 BiH – sa posebnim osvrtom na Cilj 1: Povećano učešće žena na mjestima donošenja odluka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Javne tribine su bile prilika da se podsjeti na izuzetno nisku zastupljenost žena u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, važnosti sudjelovanja žena u savjetima mjesnih zajednica i da se žene pozovu da se kandiduju i glasaju za žene.