Konferencija ”Usklađivanje lokalnih akata sa ZORS-om”

Konferencija Tuzla

Konferencija Tuzla

U četvrtak 10. marta sa početkom u 11 sati u Dramar centru održana je Konferencija pod nazivom “Uskladivanje lokalnih akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH” u organizaciji “Foruma žena” Bratunac i Udruženja “HO Horizonti” Tuzla. Konferencija je organizovana u okviru Projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji je finansijski podržan od Švedske Fondacije Kvinna till Kvinna.

Konferencija je bila prilika da se ukaže na neravnopravnu zastupljenost žena na mjestima odlučivanja. Konferencija je imala veoma dobar odziv pozvanih učesnika. Učesnici Konferencije su: gender institucionalni mehanizmi, predstavnici/e lokalne zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici/e savjeta mjesnih zajednica, nevladine organizacije koje rade na pitanjima rodne ravnopravnosti (općine Srebrenik, Gračanica, Tuzla, Bratunac, Srebernica, Milići).