Ukratko o udruženju

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla” je osnovano kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane zaposlenih, korisnika/ica i prijatelja/ica projekta “Žene – skrivene žrtve rata” implementiranog od strane međunarodne organizacije Norveška narodna pomoc (NPA). Sve naše aktivnosti, akcije i inicijative su usmjerene na žene i doprinose  poboljšanju položaja žena u porodici i društvu, smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama i unapređenju uloge žena u procesima donošenja odluka i izgradnji mira na lokalnom nivou.

HORIZONTI je organizacija prepoznatljiva po svom radu na psihološkom osnaživanju žena koje su žrtve nasilja u porodici i društvu, kao i pružanju podrške ženama u javnom i političkom životu.

Aktivnim sudjelovanjem u mrežama nevladinih organizacija doprinosimo podizanju javne svijesti i zalaganju za unapređenje ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i sigurnosti u BiH.

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla se je neprofitna, nevladina organizacija koja se na human, otvoren i profesionalan način zalaže za aktivno sudjelovanje i bolji položaj žena u našem društvu. Svoj cilj nastojimo postići pružanjem psihosocijalne, edukativne i savjetodavne podrške pojedincima, porodicama, grupama i zajednicama, kao i realizacijom brojnih aktivnosti, inicijativa i akcija u lokalnoj zajednici koje se temelje na načelima osnaživanja, aktivnog sudjelovanja, podržavanja pozitivnih inicijativa, poticanja saradnje, međusobnog uvažavanja i tolerancije različitosti.
Naša vizija je društvo bez diskriminacije žena i kršenja njihovih ljudskih prava, sa globalnom mrežom snažnih, samosvjesnih žena koje su sposobne da donose odluke za sebe i svoje porodice i mobiliziraju svoje zajednice na pozitivne promjene.
Horizonti je izvorno “Ženski projekat” vođen od strane međunarodne organizacije “Norwegian People’s Aid” (NPA), a od 1994. do 1999. godine aktivnosti su realizirane pod izravnim pokroviteljstvom NPA.

NPA je odlučila da podrži grupu lokalnih profesionalaca u Tuzli (liječnici, psihijatri, psiholozi, pedagozi i socijalni radnici), koji su već počeli sa pružanjem psihološke pomoći raseljenim ženama, na volonterskoj osnovi, u kolektivnim centrima u jesen 1993. godine. Ova grupa je konstituisala jezgru terapeuta u Psihološkom centru Tuzla sa ciljem da podrže i obezbijede psihoterapijsko liječenje ženama koje su bile izložene ratnim traumama te samim time i riziku od daljnjih mentalnih komplikacija. Humanitarna organizacija „Horizonti“ je osnovana kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane uposlenika, korisnika usluga i prijatelja Ženskog projekta – Psihološki centar Tuzla. Iz godine u godinu, aktivnosti organizacije su evoluirale i prilagodile političkom kontekstu u Bosni i Hercegovini, ali sa stalnim fokusom na interese i potrebe žena – od psihološke podrške, osnaživanja kroz edukaciju i podizanja svijesti, do lobiranja i zastupanja njihovih ljudskih prava.

UPOZNAJTE NAS I PUTEM FOTOGRAFIJA – POSJETITE NAŠU GALERIJU →

OPĆI STRATEŠKI PRAVCI I CILJEVI
AKTIVNOSTI