Projekat: “ORODNJAVANJE IZGRADNJE MIRA NA LOKALNOM NIVOU”

Period: juli 2015. – decembar 2016.

Projekat ima za cilj jačanje implementacije instrumenata ravnopravnosti spolova i povećanje aktivnosti mirovnog aktivizma u dvije zajednice: Tuzlanski kanton (Federacija BiH) i regija Birač (Republika Srpska). Projekat će doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama, uključujući ravnopravnost spolova i pomirenje, kroz među-etnički dijalog, zajednički aktivizam, i umrežavanje izvan entitetskih linija.

Projekat odgovara na višestruke izazove unapređenja stanja  ženskih ljudskih prava i izgradnje mira u BiH. Kao prvo, veoma je važno nastaviti  sa izgradnjom saveza žena u okviru lobi grupa u ove dvije regije kako bi one bile prepoznate kod političara i građana kao pokretačice afirmativnih  inicijativa, koje će privući i druge žene, kako bi zajedno gradile zajednice bez diskriminacije. Usklađivanjem lokalnih propisa i akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH smanjiće se direktna i indirektna diskriminacija prilikom kreiranja budžeta opština, lokalnih politika, razvojnih strategija, akcionih planova. Projekat će takođe omogućiti čvršći savez između žena sa sela, političarki, aktivistkinja civilnog drustva i građana u iniciranju izmjena lokalnih propisa i akata i monitoring istih.

Ciljne grupe:

  • Mlade aktivistice
  • Mlade žene i muškarci iz 3 opštine na području TK (Tuzla, Gračanica i Srebrenik) i 3 opštine na području regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići) (90), u starosnoj dobi od 18 do 30 godina, aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji, kao i druge mlade osobe zainteresovane za temu izgradnje mira
  • Ženske lobi grupe Tuzla i Bratunac
  • Predstavnici lokalne vlasti 3 opštine TK (Tuzla, Gračanica, Srebrenik) i 3 opštine na području regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići).

Od posebne važnosti je podstaći dijalog sa entitetskim gender mehanizmima i lokalnim zakonodavnim i izvršnim vlastima u svrhu građenja  partnerskih odnosa u ovim procesima. Svjesni kompleksnosti i višestrukog nivoa okvira gender jedanakosti u BiH, ovaj projekat se fokusira na lokalnu vlast i predlaže participativni i “odozdo prema gore” model (bottom up model) koji će pitanje gender jednakosti približiti građanima i građankama, opštinskim službenicima i donosiocima odluka. Uključivanje žena, njihovih iskustava, vještina i kreativnosti biti će osnov ovog pristupa. Projekat će ponuditi konkretan prostor za dijalog, ali takođe i za analizu. Omogućit će razvoj lokalih akcionih planova i praktičnu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova uz doprinos i jačanje saradnje između građana, aktera civilnog društva i lokalnih vlasti preko entitetskih linija.

Takođe je veoma važno kontinuirano raditi na podizanju svijesti mladih žena i djevojaka o važnosti njihovog učešća u donošenju odluka i procesima izgradnje mira, kao i na podršci mladim aktivisticama u aktivnom sudjelovanju na promociji izgradnje mira u našim lokalnim zajednicama.

Projektni cilj:

Osigurana integracija rodne ravnopravnosti i izgradnje mira u relevantne politike na lokalnom nivou, uključujući oba entiteta

 

Očekivani rezultat 1:

Mladi ljudi razvili lokalne zagovaračke akcione planove i strategije za izgradnju mira u ciljanim zajednicama

 

Očekivani rezultat 2:

Poboljšana implementacija instrumenata rodne ravnopravnosti u ciljanim opštinama kroz povećano učešće ženskih lobi grupa u procesima donošenja odluka

 

Aktivnosti:

Aktivnost 1:    Lokalne debate o izgradnji mira

Aktivnost 2:    Dani pacifizma u Bratuncu i Tuzli

Aktivnost 3:    Radionica: Izrada zagovarackog Akcionog plana za mlade

Aktivnost 4:    Sastanci mladih, članova ”Zagovaračkog foruma mladih”

Aktivnost 5:    Javne tribine

Aktivnost 6:    Zagovaranje za uskladjivanje statuta opština i mjesnih zajednica sa

Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

Aktivnost 7:    Monitoring rada lokalnih zakonodavnih vlasti

Aktivnost 8:    Konferencija ”Uskladjivanje lokalnih akata sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH”.

Projekat doprinosi izgradnji pomirenja i povjerenja među mladim ljudima kroz suočavanje sa prošlošću u cilju izgradnje zajedničke budućnosti. Aktivno učešće mladih u procesu izgradnje mira predstavlja jedan od najvažnijih elemenata za budućnost naše države. Projekat se fokusira na mlade koji nisu doživjeli rat i ima za cilj kod njih razvijati odnos prema prošlosti i afirmirati odgovornost za mirnu budućnost.

Projekat podržava saradnju žena, mladih i solidarnosti, zajednički učinak na promjene u lokalnim politikama koje se odnose na rodnu ravnopravnost i izgradnju mira u području Tuzlanskog kantona i regije Birač. Podržavajući solidarnost među ženama i prevladavanje svih vrsta granica (fizičke, psihološke, socijalne, etničke i nacionalne), projekt će promovirati zastupljenost politike mira i ljudskih prava, participativne demokratije, jednakost i pravdu.