Treninzi – Ravnopravnost spolova na lokalnom nivou

Trening ravnopravnost spolova na lokalnom nivou

Trening ravnopravnost spolova na lokalnom nivou

Tokom novembra 2013.godine, u općinama Bratunac, Srebrenica, Lukavac i Kalesija su uspješno implementirani treninzi na temu „Ravnopravnost spolova na lokalnom nivou“. Treninzi su realizovani u okviru Projekta „Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ koji implementira „Forum žena“ Bratunac u partnerstvu sa Udruženjem „HO HORIZONTI“ Tuzla i uz podršku UN Women. U okviru treninga realizirane su dvije radionice: „Gender mehanizmi i standardi u BiH – implementacija na lokalnom nivou – Analiza rada komisija za ravnopravnost spolova i saradnja sa lokalnim parlamentarkama, građanima/građankama u mjesnim zajednicama i NVO-ima” i “Izrada operativnog plana rada lokalnih Gender komisija za period januar-decembar 2014.godine”. Učesnice treninga, članice Komisija za ravnopravnost spolova Općinskih vijeća, predstavnice mjesnih zajednica i nevladinih organizacija su upoznate sa osnovnim terminima i konceptima koji su vezani za rodnu ravnopravnost, kao i sa principima i aspektima rodne perspektive u različitim dokumentima sa kojima se susreću. Nadalje, kroz diskusije u radnim grupama, učesnice su razmatrale pitanja ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou i analizirale Zakon o ravnopravnosti spolova BiH na lokalnom nivou, kroz pet oblasti – borba protiv nasilja u porodici, edukacija žena, zdravlje žena, veće učešće žena u političkom životu i ekonomsko osnaživanje žena.