Projekti

Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici

Projekat: “INTEGRACIJA PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI”

Period: juli 2012. – oktobar 2013.

Donator: UN Women

U partnerstvu sa NVO „Forum žena“ Bratunac, a uz finansijsku podršku organizacije UN Women, Udruženje „HO HORIZONTI“ će u 2013. godini nastaviti uspješnu implementaciju Projekta „Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ u općinama Srebrenica, Bratunac, Lukavac i Kalesija sa sveobuhvatnim ciljem jačanja kapaciteta, operativnosti i održivosti institucionalnih mehanizama za integraciju načela rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Ovaj Projekat se bazira na konsultacijama i planiranjima između partnerskih organizacija „Forum žena“ Bratunac i „HO HORIZONTI“ Tuzla i rezultat je zajednički identifikovanih problema i potreba u ciljanim opštinama sa područja Tuzlanskog kantona i regije Srebrenica. Temelji se na detaljnoj analizi sudjelovanja žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivou.

Izmjenama i dopunama Statuta opština, odnosno Članova koji se odnose na izbor i imenovanje Savjeta mjesnih zajednica implementirat će se Član 20. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Izazov je učiniti vidljivim potrebe marginaliziranih žena i omogućiti njihovo pravo da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, direktno ili putem izabranih predstavnika/ca, pod jednakim uslovima i na nediskriminatornim principima.

Kako bi postigli okvirni cilj Projekta, „HO HORIZONTI“ i „Forum žena“ Bratunac će implementirati aktivnosti na povećanju javne svijesti o Akcionom planu UNSCR 1325 u BiH i njegovoj važnosti, a posebno Člana 1. Akcionog plana BiH, te obučavanju i osnaživanju žena u lokalnim zajednicama za aktivno uključenje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Uslijedit će i istraživanje o stavovima žena o pitanjima sigurnosti i mira u njihovim mjestima življenja, a potom i diseminacija rezultata. U okviru implementacije Projekta, planirana je kampanja pozitivne akcije za veće sudjelovanje žena u savjetima mjesnih zajednica i implementiracija aktivnosti na jačanju kapaciteta izabranih članica i poboljšanju saradnje između žena sa sela, lokalnih parlamentarki i oprštinskih komisija za ravnopravnost spolova.

Kroz javne tribine, distribuciju letaka i tematske radio emisije građani/ke će biti informisani o Akcionom planu za implementaciju UNSCR 1325 na lokalnom nivou i načinima njegove aplikacije u predstavljanju vlastitih interesa što će voditi aktivnijem uključenju građana u diskusije i rješavanje problema u lokalnim zajednicama. Kroz implementaciju ovog projekta, unaprijedićemo prava i mogućnosti marginaliziranih povratnica i interno raseljenih žena u dvije opštine u regiji Srebrenica (Bratunac i Srebrenica) i dvije opštine sa Tuzlanskog kantona (Lukavac i Kalesija) za aktivno sudjelovanje u izgradnji društva, mirovnim procesima i aktivnom uključenju u donošenje odluka.

Da bi postigli pozitivne promjene u životu primarnih korisnika planirana je saradnja sa lokalnim zakonodavnim i izvršnim vlastima u pomenute četiri opštine. Lokalne vlasti su u strategijskom položaju da poduzmu konkretne korake u postizanju istinske jednakosti između žena i muškaraca, a s druge strane mogu računati na kompetenciju i saradnju sa organizacijama civilnog društva.