Projekti

Mir sa ženskim licem

Projekat: “MIR SA ŽENSKIM LICEM – OSNAŽIVANJE ŽENA ZA SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU”

Period: januar 2013. – septembar 2014.

Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

Uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, „HO HORIZONTI“ će od januara 2013. do septembra 2014. godine u partnerstvu sa organizacijom žena „Lara“ Bijeljina implementirati projekat „Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću“. U Bosni i Hercegovini, izazov suočavanja sa prošlošću dotiče se višestrukih dimenzija pravde i ljudskih prava. Uključivanje žena u mirovni proces u BiH od presudnog je značaja za utemeljenje mira na principima jednakosti svih građana, jer će na taj način izgradnja mira imati i aspekte demilitarizacije društvene svijesti i dekonstrukcije patrijarhalnog društva, što su ključni procesi za izgradnju tolerancije i nenasilja. Proces izgradnje trajnog mira u BiH nemoguć je bez suočavanja sa prošlošću i odbacivanja sistema vrijednosti koji proizvodi rat i nacionalne podjele.

Projektna ideja bazirana je na svijesti o potrebi iniciranja i osnaživanja građana da se bore za promjene, jer samo osviještena građanska javnost može inicirati izgradnju mira. U dugoročnoj perspektivi, ovim projektom želimo da žene postanu  ravnopravan dio svjesnog građanstva koji promoviše pomirenje i rješavanje konflikta mirnim putem, a Bosna i Hercgovina zemlja u kojoj su žene, jednako kao i muškarci,  kreatorke svih aspekata  političkog i javnog života.

Da bi postigli generalni cilj projekta, odnosno da žene i muškarci u Bosni i Hercegovini jednako učestvuju u javnom i političkom životu i demokratskim procesima, partnerski tim organizacije žena „Lara“ Bijeljina i Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla će realizovati radionice o suočavanju sa prošlošću za 20 aktivistkinja iz ženskih nevladinih organizacija, radionice sa ženama u nevladinom sektoru, ženama u politici i ženama u prosvjeti i edukativni trening za trenerice o suočavanju sa prošlošću i mirovnom aktivizmu.  Nakon organizovanja lokalne akcije u 10 gradova u Bosni i Hercegovini, uslijedit će organizacija zajedničke mirovne akcije u Sarajevu u okviru koje ćemo promovirati brošuru „Mir sa ženskim licem“.

Uspostavljanje neformalne lokalne mirovne mreže u 10 gradova u Bosni i Hercegovini uz žene aktivne mirovne promoterke u svojim zajednicama su rezultati koje očekujemo da ćemo postići nakon implementacije ovog Projekta.