Naša aktivna priča i djela

Neformalne ženske lobi grupe su nastale u okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou “ podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

U saradnji sa udruženjima „Forum žena Bratunac“ i „HO Horizonti“ Tuzla, a na osnovu potrebe za poticanjem žena na aktivnije djelovanje i učešće u društvenom i političkom životu, osnovane su

neformalne Ženske lobi grupe žena na području regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica) i Tuzlanskog Kantona (Tuzla, Živinice, Gračanica, Srebrenik).

Zahvaljujući predanom i aktivnom radu partnerskih organizacija, u navedenim područjima napravljena je mreža i uspostavljena koordinacija između formalnih i neformalnih udruženja žena i aktiva koje su danas aktivne članice Ženskih lobi grupa.

Nakon četiri godine aktivne saradnje, neformalne Ženske lobi Grupe postale su nezaobilazan faktor u sistemu odlučivanja na lokalnom nivou, a veliki broj aktiva žena sa ruralnog područja je i formalizirao je svoje djelovanje, te su danas aktivna udruženja žena /građana u svojim zajednicama.

Značaj samoorganizovanja ženske lobi grupe

Zahvaljujući saradnji na terenu sa udruženjima žena, ženama političarkama, radnicama, poljoprivrednicama, umjetnicama, poduzetnicama i drugima, zaključile smo da je konkretno djelovanje žena kroz sistem izuzetno slabo, a rezultati malog broja žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti jako loš.

Analizom stanja malih lokalnih nivoa, a u saradnji sa našim prijateljicama, došle smo do zajedničkog zaključka da je neformalno integrisanje i ojačavanje kapaciteta žena i ženskih aktiva na lokalnom nivou potreba na kojoj moramo raditi.

LOŠA PARTICIPACIJA ŽENA NA MJESTIMA ODLUČIVANJA POSLJEDICA JE NAŠE PASIVNOSTI I NEUVEZANOSTI!

POTREBNO svakoj lokalnoj zajednici.

Želimo da kroz publikaciju ove brošure podijelimo iskustva ženskog aktivizma na lokalnom nivou, te da probudimo svijest žena o sopstvenoj važnosti i mogućnostima da utiču na postojeće stanje.

→ SAMOORGANIZOVANJE ŽENA FORMALNO ILI NEFORMALNO U SVAKOJ MJESNOJ ZAJEDNICI, OPŠTINI I GRADU, TE NJIHOVO POVEZIVANJE U NEFORMALNU ŽENSKU LOBI GRUPU NA LOKALNOM NIVOU

Sistem u kojem živimo i djelujemo, gradimo upravo mi i u izgradnji istog svaka pojedinka je bitna, a kvaliteta sistema direktan pokazatelj naše angažiranosti.