O nama

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla” je osnovano kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane zaposlenih, korisnika/ica i prijatelja/ica projekta “Žene – skrivene žrtve rata” implementiranog od strane međunarodne organizacije Norveška narodna pomoc (NPA). Sve naše aktivnosti, akcije i inicijative su usmjerene na žene i doprinose  poboljšanju položaja žena u porodici i društvu, smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama i unapređenju uloge žena u procesima donošenja odluka i izgradnji mira na lokalnom nivou.

HORIZONTI je organizacija prepoznatljiva po svom radu na psihološkom osnaživanju žena koje su žrtve nasilja u porodici i društvu, kao i pružanju podrške ženama u javnom i političkom životu.

Aktivnim sudjelovanjem u mrežama nevladinih organizacija doprinosimo podizanju javne svijesti i zalaganju za unapređenje ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i sigurnosti u BiH.

Misija

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla se je neprofitna, nevladina organizacija koja se na human, otvoren i profesionalan način zalaže za aktivno sudjelovanje i bolji položaj žena u našem društvu. Svoj cilj nastojimo postići pružanjem psihosocijalne, edukativne i savjetodavne podrške pojedincima, porodicama, grupama i zajednicama, kao i realizacijom brojnih aktivnosti, inicijativa i akcija u lokalnoj zajednici koje se temelje na načelima osnaživanja, aktivnog sudjelovanja, podržavanja pozitivnih inicijativa, poticanja saradnje, međusobnog uvažavanja i tolerancije različitosti.

Vizija

Naša vizija je društvo bez diskriminacije žena i kršenja njihovih ljudskih prava, sa globalnom mrežom snažnih, samosvjesnih žena koje su sposobne da donose odluke za sebe i svoje porodice i mobiliziraju svoje zajednice na pozitivne promjene.

Historijat

Horizonti je izvorno “Ženski projekat” vođen od strane međunarodne organizacije “Norwegian People’s Aid” (NPA), a od 1994. do 1999. godine aktivnosti su realizirane pod izravnim pokroviteljstvom NPA.

NPA je odlučila da podrži grupu lokalnih profesionalaca u Tuzli (liječnici, psihijatri, psiholozi, pedagozi i socijalni radnici), koji su već počeli sa pružanjem psihološke pomoći raseljenim ženama, na volonterskoj osnovi, u kolektivnim centrima u jesen 1993. godine. Ova grupa je konstituisala jezgru terapeuta u Psihološkom centru Tuzla sa ciljem da podrže i obezbijede psihoterapijsko liječenje ženama koje su bile izložene ratnim traumama te samim time i riziku od daljnjih mentalnih komplikacija. Humanitarna organizacija „Horizonti“ je osnovana kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane uposlenika, korisnika usluga i prijatelja Ženskog projekta – Psihološki centar Tuzla. Iz godine u godinu, aktivnosti organizacije su evoluirale i prilagodile političkom kontekstu u Bosni i Hercegovini, ali sa stalnim fokusom na interese i potrebe žena – od psihološke podrške, osnaživanja kroz edukaciju i podizanja svijesti, do lobiranja i zastupanja njihovih ljudskih prava.

Opći strateški pravci i ciljevi

Borba protiv nasilja nad ženama kroz obezbjeđivanje psihosocijalne pomoći za žene žrtve nasilja u porodici i društu i aktivnosti usmjerene na primjenu zvaničnih politika i institucionalnih mehanizama za borbu protiv nasilja nad ženama (prevencija, tretman, zaštita);

Podizanje svijesti građana i građanki o nasilju nad ženama i rodno uvjetovanom nasilju kroz medijske prezentacije, kampanje, jačanje i unaprijeđenje saradnje sa drugim nevladinim organizacijama i zvaničnim institucijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja;

Osnaživanje žena za preuzimanje aktivne uloge u javnom i političkom životu putem pružanja edukativne podrške i širenje saradnje među ženskim organizacijama, grupama i samim ženama;

Unaprijeđenje senzitivnosti mladih za pitanja jednakopravnosti spolova, rodno-uvjetovanog nasilja i nenasilne komunikacije i

Podrška održivom povratku u Bosni i Hercegovini kroz psihosocijalni rad sa ženama i djecom;

Jačanje i iniciranje saradnje sa drugim nevladinim organizacijama i zvanicnim institucijama kroz implementaciju zajedničkih projekata, razmjenu informacija i znanja, podršku u razvoju vještina i podizanje znanja o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova i sl.;

Razvoj unutrašnjih kapaciteta Udruženja “HO HORIZONTI” kroz razne vidove edukacija i profesionalnog usavršavanja, angažovanje novih stručnih saradnika i volontera/ki i rad na razvoju održivosti organizacije kroz dugoročno finansijsko, programsko i menadžment planiranje.

Aktivnosti

Psihološka pomoć

Oblici rada: grupna psihoterapija, individualna psihoterapija, porodična terapija, savjetovanje;

Polja rada:  trauma (ratna i mirnodopska), silovanje (ratno i u mirnodopskim okolnostima), nasilje u porodici, razne psihološke smetnje, stres;

Ciljne grupe: žene žrtve nasilja u porodici, djeca, adolescenti, muški članovi porodice i partneri počinioci nasilja unutar porodične terapije;

Edukacija i konsultacije:

Polja edukacije: rodna ravnopravost, rodno uvjetovano nasilje, liderske vještine mladih žena i djevojaka, reproduktivno zdravlje i prava, ženska ljudska prava, nenasilna komunikacija, prevencija profesionalnog sagorijevanja;

Načini edukacije: treninzi, radionice, predavanja, supervizije, konsultacije i seminari;

Ciljne grupe: žene, mlade žene i djevojke, ženske grupe i nevladine organizacije, mladi, zvanične institucije, društvo općenito;

Javni rad, lobiranje i umrežavanje

Oblici djelovanja: Podizanje svijesti, medijske prezentacije, kampanje, ulične akcije, protesti, saradnja, partnerstva, razmjene iskustava;

Istraživanje i analiza na polju mentalnog zdravlja / ratne i post-ratne traume

Kategorije: žene i djeca

Publikacije: obrazovni priručnici, brošure, letci.

+
godina rada
+
projekata
+
Statistika 3
+
Statistika 4