Projekti

Psihološki Centar Tuzla

PROJEKAT “PSIHOLOŠKI CENTAR TUZLA”

Period: 2000-2002

Donatori: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna i Norveška narodna pomoć

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos poboljšanju mentalnog zdravlja i kvaliteta života stanovništva Tuzlanskog kantona putem tretmana ratne i post-ratne traume i putem rada na prevenciji asocijalnog ponašanja.

Ciljne grupe:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • žene sa psihološkom traumom
 • djeca sa psihološkom traumom
 • djeca sa posebnim potrebama
 • majke djece sa posebnim potrebama
 • žene i djeca žrtve nasilja u porodici
 • žene sa psihološkom traumom uzrokovanom somatskim simptomima (epilepsija, multiple skleroza)
 • ratni vojni invalidi
 • djeca i osoblje u SOS Selo Mira, Turija.

[/fancy_list]

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • grupna i individualna psihoterapija i savjetovanje
 • porodična terapija
 • play terapija za djecu
 • okupaciona terapija – kurs frizeraja
 • edukacija (seminari, radionice).

[/fancy_list]

 Period: 2003-2004

Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos poboljšanju mentalnog zdravlja i kvaliteta života stanovništva Tuzlanskog kantona putem tretmana ratne i post-ratne traume i putem rada na prevenciji asocijalnog ponašanja.

Ciljna grupa:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • žene žrtve nasilja u porodici
 • adolescentkinje
 • majke djece sa posebnim potrebama
 • majke djece sa psihološkom traumom, porodice sa problemima nasilja, poremećenih porodičnih odnosa, komunikacije i sl.

[/fancy_list]

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • grupna i individualna psihoterapija i savjetovanje
 • porodična terapija
 • okupaciona terapija – kurs frizeraja
 • radionice o reproduktivnom zdravlju i pravima
 • podizanje svijesti o pitanjima nasilja u porodici, PTSPa i psiholoških problema.

[/fancy_list]

Period: 2005-2007

Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

Sveobuhvatni cilj projekta je povećanje javne svijesti o nasilju nad ženama kao ozbiljnom kršenju ženskih ljudskih prava i unaprijeđenje i zaštita ženskih ljudskih prava.

Ciljna grupa:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • žene žrtve nasilja u porodici – žene koje doživljavaju fizičko, psihičko, seksualno, emocionalno i druge oblike nasilja u porodici od strane supruga, partnera ili drugih članova porodice, kao i sve žene koje su žrtve bilo kog oblika nasilja u društvu
 • mlade žene i djevojke – učesnice radionica o reproduktivnom zdravlju, nasilju u porodici i nenasilnoj komunikaciji
 • žene aktivistice u lokalnoj zajednici (žene iz političkih partija, mjesnih zajednica, NVO-a, medija, itd).

[/fancy_list]

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • grupna i individualna psihoterapija i savjetovanje
 • SOS telefon
 • radionice o reproduktivnom zdravlju i pravima, nasilju u porodici i nenasilnoj komunikaciji
 • trening za žene aktivistice u lokalnoj zajednici (trening za jednaka prava i mogućnosti žena i muškaraca “Žene to mogu”)
 • supervizija za stručne timove – terapeute i trenere
 • aktivna participacija u mreži nevladinih organizacija Referentna grupa Tuzla
 • kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama
 • kreiranje i distribucija brosura na teme nasilja u porodici
 • prezentacija projekta u medijima.

[/fancy_list]

Period: 2008-2011

Donator:  Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos  provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i poboljšana sposobnost zajednice u području prevencije i zaštite žrtava nasilja u porodici i društvu u cjelini.

Ciljne grupe:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • žene žrtve nasilja u porodici i drugih oblika nasilja u društvu
 • žene u lokalnoj zajednici
 • žene – medicinsko osoblje Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla
 • adolescentice.

[/fancy_list]

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • psihološka pomoć kroz  grupnu i individualnu terapiju, savjetovanje i SOS liniju za žene žrtve nasilja u porodici i drugih oblika nasilja i diskriminacije u društvu
 • radionice „Rodno uvjetovano nasilje“ i „ Aktivizam i motivacija – izrada akcionog plana za rješavanje problema rodno zasnovanog nasilja u našoj lokalnoj zajednici za članice timova za borbu protiv nasilja u mjesnim zajednicama
 • radionice za medicinsko osoblje Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla o zakonskoj regulativi vezano za ženska ljudska prava
 • edukacija timova za borbu protiv nasilja u porodici u mjesnim zajednicama/2 okrugla stola
 • radionice za predstavnice zdravstvenih radnika i općinske komisije za ravnopravnost spolova sa ciljem izrade konkretnih preporuka za Općinu Tuzla vezano za pitanje pristupa žena zdravstvenoj zaštiti i rodno-osjetljivog budžetiranja
 • monitoring aktivnosti Timova za borbu protiv nasilja – monitoring radionice
 • radionica „UNSCR 1325“ i saradnja sa LOT timovima za članice Timova za borbu protiv nasilja
 • monitoring aktivnosti članica grupe zdravstvenih radnika UKC Tuzla – 2 monitoring radionice
 • radionice za mlade o reproduktivnom zdravlju i pravima, nasilju u porodici i nenasilnoj komunikaciji
 • radionice za vršnjačke edukatore/ke o reproduktivnom zdravlju i pravima mladih
 • aktivno sudjelovanje u mrežama NVO – Referentna grupa Tuzli i ženskih organizacija koje podržava Kvinna till Kvinna
 • kampanja 16 dana aktivizma
 • supervizija za terapeute

[/fancy_list]